Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: sobota, 21 września 2019 17:57:32
Odwiedziło nas: 9726751 gości (dzisiaj: 1423, wczoraj: 2016)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 06-2.00.1

"Dobrostan i higiena zwierząt"

Cel zadania

poprawa poziomu dobrostanu i higieny zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, potrzeb zwierząt i efektywności produkcji, a także jakości surowców

Opis

W ramach zadania określano wpływ pastwiskowego utrzymania krów mlecznych na poziom ich dobrostanu i jakość mleka. Przeprowadzono doświadczenie na krowach mlecznych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (phf-cb–79,7%) w okresie pastwiskowym tj. od maja do października. Doświadczenie obejmowało trzy systemy utrzymania krów: bez dostępu do wybiegu i pastwiska – grupa kontrolna (K), z dostępem do wybiegu – grupa doświadczalna (W), oraz korzystające z pastwiska – grupa doświadczalna (P). Krowy z grupy P przebywały na pastwisku około 8-9 godzin dziennie w godzinach od 800 do 1600-1700. Obciążenie pastwiska wynosiło 35 szt∙ha-1. Krowy na pastwisku miały nieograniczony dostęp do poideł pastwiskowych. Przed każdym wypasem oceniano skład florystyczny runi metodą szacunkową wg Klappa oraz wydajność pastwiska metodą Różyckiego. Podczas wyceny pobierano również próbki runi do analiz chemicznych. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż system utrzymania odgrywa istotną rolę w kształtowaniu dobrostanu krów mlecznych. Wyniki wskazują na korzystne oddziaływanie pastwiskowego systemu utrzymania oraz dostępu do wybiegów na zdrowotność, a tym samym na dobrostan krów. W grupie krów mających dostęp do wybiegów oraz pastwiska zanotowano mniejszą liczbę zachorowań na mastitis oraz kulawizny. Wyniki badań morfologicznych krwi wykazały u krów korzystających z pastwiska podwyższenie najważniejszych parametrów krwi, zwłaszcza białych i czerwonych krwinek oraz stężenia hemoglobiny zarówno w stosunku do pozostałych grup doświadczalnych jak i w porównaniu do wskaźników oznaczonych w krwi pobieranej przed rozpoczęciem wypasu. Ponadto u krów z tej grupy odnotowano statystycznie istotnie niższe stężenie kortyzolu we krwi. Przy żywieniu pastwiskowym uzyskano niższą wydajność mleczną w porównaniu z żywieniem normatywnym dawkami kompletnymi (TMR). Analiza składu chemicznego mleka wskazała, że mleko pochodzące od krów mających dostęp do wybiegów oraz od krów żywionych zielonką pastwiskową cechuje się korzystniejszym składem chemicznym, jakością cytologiczną i wartością odżywczą. Zawiera ono istotnie mniejsze ilości komórek somatycznych. Mleko krów żywionych zielonką pastwiskową charakteryzowało się wyższą zawartością witamin A i E oraz pożądanych w diecie człowieka kwasów tłuszczowych i CLA. Żywienie pastwiskowe w znaczący sposób obniżyło koszty żywienia, koszty zabiegów weterynaryjnych oraz leczenia. Ponadto uzyskano korzystniejsze wskaźniki rozrodu, a tym samym związane z tym niższe nakłady na inseminację krów. Można zatem stwierdzić, że w sprzyjających warunkach produkcyjno-ekonomicznych i przy spełnieniu określonych wymagań paszowych, pastwiskowe utrzymywanie krów mlecznych korzystnie wpływa na ich dobrostan. W przypadku braku możliwości korzystania z pastwisk celowe jest zapewnienie krowom możliwości dostępu do wybiegów.

W ramach działań zmierzających do opracowania założeń technologicznych chowu zwierząt dla uzyskania surowców wysokiej jakości, badano wpływu jaki wywierają różne wielkości najistotniejszych parametrów środowiska bytowego zwierząt na ich reakcję behawioralno-fizjologiczną. Oceniano wpływu zwiększonego o 20, 40 i 60% dostępu powierzchni bytowej na zachowanie się zwierząt (zachowanie stereotypowe, agonistyczne i inne), oraz wskażniki krwi (poziom hormonów stresu, hormonów adaptacyjnych, morfologii i biochemii krwi, poziom immunoglobulin). Badania wykonano w trzech powtórzeniach. Stwierdzono, że w miarę powiększania dostępnej dla zwierząt powierzchni, statystycznie istotny wzrasta zawartości RBC we krwi zwierząt oraz statystycznie istotnie obniża się zawartość ACTH i kortyzolu. Podsumowując uzyskane wyniki stwierdzić można korzystny wpływ powiększania dostępnej dla zwierząt powierzchni na wskaźniki behawioralno-fizjologiczne, jako wskaźniki dobrostanu. W efekcie zestawienia uzyskanych wielkości i parametrów możliwe będzie sklasyfikowanie zarówno reakcji zwierząt jak i odpowiadających za nie standardów środowiskowych.

Kontynuowano badania nad określeniem wpływu systemu utrzymania kur nieśnych na dobrostan i wyniki produkcyjne. Celem kolejnego etapu była ocena stopnia przystosowania kur ras zachowawczych do systemu ściołowego bezwybiegowego, ściołowego z dostępem do wybiegów oraz do warunków odchowu w klatkach wzbogaconych. Badania przeprowadzono na kurkach trzech ras zachowawczych: Sussex, Leghorn oraz Żółtonóżka kuropatwiana. Stwierdzono, że kury rasy Leghorn charakteryzowały się najlepszymi parametrami produkcyjnymi niezależnie od systemu utrzymania. Najgorsze wyniki produkcyjne stwierdzono natomiast u kur rasy Sussex, aczkolwiek ptaki te charakteryzował najkrótszy okres znieruchomienia tonicznego.

Kolejne badania dotyczyły wpływu dodatku ekstraktów ziołowych w systemach pojenia na dobrostan i higienę utrzymania kurcząt brojlerów. Badania przeprowadzono na 480 kurczętach brojlerach Ross 308. Do doświadczenia użyto ekstraktów z trzech mieszanek ziół, z których pierwsza miała działanie antybakteryjne, druga przeciwstresowe, natomiast trzecią stanowiły zioła z mieszanek 1 i 2. Kurczęta brojlery z grupy otrzymującej ekstrakt z trzeciej mieszanki ziół charakteryzowały się najwyższą masą ciała w porównaniu z pozostałymi grupami, dobrym wykorzystaniem paszy, a także niską śmiertelnością w okresie podawania do wody ekstraktu. Ptaki z tej grupy odznaczały się również najniższym poziomem glukozy i cholesterolu we krwi oraz wyższym poziomem kompleksu immunoglobulinowego w porównaniu do kurcząt brojlerów z pozostałych grup.

W ramach zadania określano również poziom dobrostanu świń ras rodzimych, odchowywanych przy minimalnych normach utrzymania. W doświadczeniu wykorzystano 20 loch, 110 prosiąt, 100 warchlaków i 90 tuczników ras złotnicka pstra, złotnicka biała, puławska oraz mieszańce pbz x wbp. Zwierzęta utrzymywano w systemie alkierzowym ze stałym dostępem do wody, żywieniem zgodnie z krajowymi normami w warunkach określonych przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629 z późn. zm.). Wszystkie lochy były inseminowane nasieniem knurów tej samej rasy. Prosięta odsadzano w 35 dniu ich życia, a tucz trwał do osiągnięcia 100 kg mc. Zwierzęta wszystkich grup technologicznych utrzymywano na powierzchni zalecanej przez zapisy rozporządzenia o minimalnych warunkach utrzymania świń. Grupę kontrolną stanowiły mieszańce pbz x wbp utrzymywane alkierzowo bez ściółki. Stwierdzono, że mieszańce dwurasowe, każdorazowo cechowały się lepszymi wskaźnikami, produkcyjnymi.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.