Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:50:35
Odwiedziło nas: 9237954 gości (dzisiaj: 1455, wczoraj: 1365)
Prace badawcze w 2011 roku

Zwiń wszystko

Zadanie 01-5.00.1

"Opracowanie metod oceny wartości genomicznej zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej i genetyki populacji"

Cel zadania

Identyfikacja wariantów genetycznych oraz opracowanie metod obliczeniowych z zakresu genomiki i genetyki populacji, mających znaczenie dla poprawy cech produkcyjnych zwierząt

Opis

Wykonano analizę trendów w średnich i w wariancjach odchyleń mendlowskich cech wydajności mlecznej w populacji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej pod kątem oceny trendów genetycznych tych cech oraz dynamiki trendów odchyleń mendlowskich w zależności od różnych kryteriów (np. liczba córek, dokładność oceny, kraj pochodzenia). W badaniach wykorzystano zbiór danych utworzony na podstawie bazy zawierającej wyniki rutynowej ocen wartości hodowlanych cech wydajności mlecznej (tj. wydajności mleka, białka i tłuszczu) buhajów, oszacowanych na podstawie modelu TDM w sierpniu 2011 r. Oszacowania trendów genetycznych i trendów w odchyleniach mendlowskich dokonano za pomocą regresji liniowej oraz wielomianów 3 i 4 stopnia. W kolejnych etapach badań pierwotne liczebności populacji zostały zredukowane na skutek wprowadzania odpowiednich ograniczeń na minimalną liczbę córek i dokładność oceny. Analizowano oddzielnie populację buhajów o dodatnich wartościach odchyleń mendlowskich z populacją buhajów o ujemnych wartościach odchyleń mendlowskich, a także buhaje krajowe i importowane. Wyniki badań zostały wykorzystane do oceny efektywności programu genetycznego doskonalenia bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej w odniesieniu do cech produkcyjnych.

Zadanie 02-1.00.1

"Rozwój metod klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich"

Cel zadania

rozwój metod klonowania somatycznego kóz i świń

Opis

Stymulowano proces przeprogramowania aktywności transkrypcyjnej genomu jądrowego zarodków klonalnych kozy poprzez wykorzystanie trichostatyny A (TSA; inhibitor deacetylaz histonów) do sztucznej modyfikacji epigenomowej zarówno komórek somatycznych-dawców jąder jak i oocytów zrekonstruowanych z jąder modyfikowanych komórek. Kolejnym celem badań było określenie wpływu dwustopniowej modulacji procesu epigenetycznego przeprogramowania zarówno genomu komórek-dawców jąder, jak i zrekonstruo-wanych oocytów na przed- i poimplantacyjne kompetencje rozwojowe zarodków kozy uzyskanych techniką klonowania somatycznego. Ponadto, badano wpływ TSA i/lub roskowityny (RSCV; inhibitor kinazy czynnika dojrzewania mejotycznego - MPF) na efektywność jądrowo-cytoplazmatycznego dojrzewania oocytów-biorców jąder komórek somatycznych w klonowaniu świń. Oceniano także przedimplantacyjne kompetencje rozwojowe klonalnych zarodków świni zrekonstruowanych z jąder dwóch typów epigenetycznie modulowanych komórek fibroblastycznych, w zależności od zastosowania trzech systemów pozaustrojowego dojrzewania mejotycznego oocytów. Ostatnim celem była ocena kompetencji rozwojowych in vivo zarodków świni zrekonstruowanych z jąder dwóch typów epigenetycznie modulowanych komórek fibroblastycznych (fibroblastów tkanki skórno-powłokowej płodów lub dorosłych osobników). Dwustopniowe użycie TSA do indukcji epigenetycznych modyfikacji zarówno na etapie hodowli komórek-dawców jąder, jak i po rekonstrukcji oocytów przyczyniło się do istotnej poprawy przedimplantacyjnych kompetencji zarodków klonalnych kozy, wyrażonej wzrostem odsetka uzyskanych morul i blastocyst klonalnych. Rozwój in vivo zarodków klonalnych kozy poddanych dwustopniowej inkubacji w obecności TSA, ograniczony był do wczesnych faz fetogenezy. Obecność pęcherzy płodowych z objawami wczesnej resorpcji potwierdzono u 2 samic-biorczyń, do dróg rodnych których transferowano zarodki w stadiach 2-4-komórkowych. Efektywność dojrzewania in vitro oocytów świni była istotnie wyższa w systemie hodowli z zastosowaniem TSA niż w systemach hodowli z zastosowaniem RSCV lub w pożywce pozbawionej TSA lub RSCV. Kompetencje jąder komórkowych transformowanych epigenetycznie (z użyciem TSA) fibroblastów tkanki skórno-powłokowej płodów do pokierowania przedimplantacyjnym rozwojem klonalnych zarodków świni były wyższe niż kompetencje jąder fibroblastów tkanki skórno-powłokowej dorosłych osobników, niezależnie od zastosowanych systemów dojrzewania in vitro oocytów-biorców jąder somatogenicznych. Potencjał rozwojowy in vitro zarodków zrekonstruowanych z jąder epigenetycznie zmodyfikowanych fibroblastów tkanki skórno-powłokowej płodów lub dorosłych osobników oraz z oocytów dojrzewających w obecności TSA był znacznie wyższy niż potencjał rozwojowy zarodków klonalnych uzyskanych z oocytów dojrzewających w pozostałych wariantach hodowli. Dojajowodowy transfer zarodków świni zrekonstruowanych z jąder komórek fibroblastycznych, inkubowanych w obecności TSA, nie skutkował ich rozwojem poimplantacyjnym w macicy samic-biorczyń. Nie stwierdzono bowiem obecności pęcherzy płodowych w rogach macicy pseudociężarnych matek zastępczych na podstawie badań ultrasonograficznych w 30.-35. dniu po transferze zarodków klonalnych.

Zadanie 02-4.00.1

"Pozaustrojowa produkcja zarodków zwierząt"

Cel zadania

- określenie jakości plemników warunkujących uzyskanie wysokiej jakości zarodków
- rozwój technologii pozaustrojowej produkcji zarodków zwierząt gospodarskich

Opis

Zakończono badania nad określeniem stopnia zaawansowania zmian apoptotycznych w przechowywanym nasieniu knurów w zmodyfikowanych rozcieńczalnikach oraz określenie ewentualnych zależności pomiędzy stopniem zaawansowania zmian biochemicznych w plemnikach a kompetencjami rozwojowymi zarodków. Poprawę własności konserwujących nasienia planowano uzyskać poprzez dodanie hialuronianu, substytutów białek zwierzęcych i nowej generacji antybiotyków, które osłaniałyby błony komórkowe przed uszkodzeniami i mogłyby korzystnie wpływać na zdolności zapładniające plemników. Do realizacji w/w celów podzielono podzadanie na następujące etapy badawcze: 1. Modyfikacja rozcieńczalników do nasienia knura pozwalającego na długotrwałe przechowywanie w temperaturach dodatnich; 2. Określenie wartości rozcieńczalników poprzez analizę zmian apoptotycznych w plemnikach; 3. Określenie zdolności zapładniających plemników przechowywanych w różnych rozcieńczalnikach poprzez analizę zarodków uzyskanych od inseminowanych loch w/m nasieniem.

Zakończono badania celem których było określenie wpływu białka roślinnego, jako substytutu surowicy zwierzęcej w hodowli in vitro oocytów bydlęcych na ich dojrzewanie i zdolności rozwojowe. Novum doświadczenia to zastosowanie jako dodatku do pożywki hialuronianu w celu zwiększenia dojrzałości cytoplazmatycznej oocytu oraz zastosowanie białka roślinnego w pożywce do dojrzewania oocytów bydlęcych in vitro.

Zaobserwowano wyższą liczbę blastocyst z zapłodnienia oocytów hodowanych w obecności 150ul HA. Wykazano statystycznie istotne różnice (P<0,05) w liczbie jader apoptotycznych w blastocystach uzyskanych z zapłodnienia oocytów hodowanych w pożywce P1+GC+HA150ul a oocytach hodowanych w pożywce kontrolnej oraz statystycznie wysoko istotne różnice (P<0,01) w indeksie apoptotycznym DCI pomiędzy ww. grupami. Sugeruje to, że HA wywiera pozytywny wpływ na jakość blastocyst mierzoną poziomem fragmentacji DNA. Celowe byłoby przetestowanie wpływu suplementacji hialuronianem o wyższym stężeniu niż dotychczas stosowane np. 300 ul na 2 ml pożywki. Zaobserwowano niekorzystną interakcje pomiędzy hialuronianem i białkiem roślinnym. Wykazano, że absorbcyjna spektroskopia w zakresie podczerwieni z zastosowaniem transformaty Fouriera znajduje zastosowanie dla oceny jakości blastocyt.

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.