Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 19:02:44
Odwiedziło nas: 9173029 gości (dzisiaj: 1691, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 04-3.00.1

"Badania molekularne struktur chromosomowych zwierząt gospodarskich"

Cel zadania

badania organizacji genomów w oparciu o klasyczne i molekularne analizy cytogenetyczne komórek somatycznych i rozrodczych znajdujących się w różnych stadiach podziałów komórkowych (odpowiednio: mitotycznym i mejotycznym), fizyczna lokalizacja genów z wykorzystaniem technik hybrydyzacyjnych np.: in situ PCR, PRINS, FISH oraz panel RH, konstruowanie map markerowych oraz porównawcze hybrydyzacje genomów (CGH - metoda klasyczna i array-CGH – metoda oparta na mikromacierzach)

Opis

Określono tkankowy profil ekspresji genu DMRT1 u świń z wykorzystaniem cDNA z rozszerzonego panelu tkankowego (pień mózgu, kora mózgowa, przysadka mózgowa, żołądek, wątroba, śledziona, płuco, nerka, jądro, jajnik, serce, mięsień szkieletowy, słonina). Stwierdzono, że spośród badanych tkanek, gen DMRT1 ulega ekspresji w: korze mózgowej, śledzionie, nerce, jądrze, jajniku, sercu i mięśniu szkieletowym. Przeprowadzono także ilościową analizę ekspresji genu DMRT1 u bydła, wykorzystując metodę relatywnej kwantyfikacji. Tkanki (jądra, jajniki, wątroba, nerki, mięsień szkieletowy, serce i płuca) uzyskano od zwierząt rasy HF. Spośród badanych tkanek najwyższy poziom ekspresji zaobserwowano w jądrze, a najniższy w wątrobie i mięśniu. Ilościowa analiza ekspresji genu DMRT1 przeprowadzona metod a relatywnej kwantyfikacji, w dwóch grupach wiekowych u świń, wykazała najwyższy poziom ekspresji w jądrze, a najniższy w nerce. W przypadku grup wiekowych, poziom ekspresji genu DMRT1 był wyższy we wszystkich tkankach zwierząt starszych.

W ramach badań nad fizyczną lokalizacją genów związanych z podatnością/opornością na choroby u zwierząt gospodarskich przeprowadzono cytogenetyczną lokalizację genów białek rozprzęgających UCP2 oraz UCP3 na chromosomach metafazowych świni (SSC9p21-24). Do międzygatunkowych hybrydyzacji in situ (FISH) zastosowano ludzką, komercyjną sondę (R110 probe, Q-BIOgene – UK) specyficzną dla regionu HSA11q13-14 genomu człowieka, zawierającego loci genów UCP2 i UCP3.

Kontynuowano badania nad oceną prawidłowości kariotypu bydła i świń kwalifikowanych do rozrodu. Ocena cytogenetyczna bydła została przeprowadzona u 118 buhajków oraz 20 krów i 20 jałówek. Prawidłowy kariotyp stwierdzono u wszystkich badanych osobników, z wyjątkiem dwóch jałówek, u których zdiagnozowano chimeryzmem leukocytarnym 60,XX/60,XY i ze względu na bezpłodność tych zwierząt sporządzono ekspertyzy z zaleceniami eliminacji z hodowli. Badaniami objęto także 59 knurów ze SHiUZ w Bydgoszczy, 60 loch oraz 150 loszek i knurków z Centralnego Ośrodka Hybrydyzacji Trzody Chlewnej w ZZD IZ PIB w Pawłowicach. U wszystkich osobników stwierdzono kariotyp prawidłowy 38, XY lub 38,XX.

W ramach badań dotyczących cyto-molekularnej charakterystyki genomu koniowatych, oceną cytogenetyczną objęto 80 koni rasy czystej krwi arabskiej pochodzących ze Stadniny Koni w Michałowie oraz 70 koni rasy pełnej krwi angielskiej i wielkopolskiej z Państwowej Stadniny Koni w Iwnie. Kariotyp prawidłowy stwierdzono u 109 badanych klaczy i klaczek oraz 39 ogierów i ogierków. U dwóch ogierków zdiagnozowano chimeryzm leukocytarny 64,XX/64,XY. Oba przypadki zdiagnozowane rutynowymi metodami, potwierdzono techniką FISH. Przeprowadzono również międzygatunkowe hybrydyzacje z wykorzystaniem sondy uzyskanej techniką mikrodysekcji prążka Xq13 z metafazowego chromosomu X człowieka. W tym rejonie heterosomu X, w grupie sprzężeniowej 6 genów znajduje się gen XIST, kontrolujący inaktywację jednego z chromosomów X u samic. Lokalizacja prążka HSA Xq13 u konia na chromosomie X w rejonie 13-16 ramienia q, jest przykładem metody pośredniej identyfikacji locus genu XIST w genomie konia. Równocześnie, w celu potwierdzenia wstępnie ustalonej fizycznej lokalizacji tego genu, zastosowano technikę PRINS z wykorzystaniem gatunkowo-specyficznych sond oligonukleotydowych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.