Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:22:49
Odwiedziło nas: 9236741 gości (dzisiaj: 242, wczoraj: 1365)
Prace badawcze w 2013 roku

Zwiń wszystko

Zadanie 01-1.00.1

"Badanie efektywności metod oceny wartości hodowlanej na podstawie wyników produkcyjnych"

Kierownik: dr hab. Grzegorz Żak

Cel zadania

Optymalizacja stosowanych metod oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich.

Opis zadania

Zadanie 01-2.00.1

"Modyfikacja oceny wartości hodowlanej i użytkowej pod kątem poprawy cech jakości surowców pochodzenia zwierzęcego"

Kierownik: dr hab. Mirosław Tyra

Cel zadania

Ocena możliwości poszerzenia aktualnie stosowanych metod oceny surowców pochodzenia zwierzęcego o cechy jakościowe.

Opis zadania

Zadanie 01-4.00.1

"Określenie markerów genetycznych mających wpływ na poprawę wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich"

Kierownik: prof. dr hab. Marian Różycki

Cel zadania

Ocena zmienności i ekspresji wybranych genów i określenie ich wpływu na cechy użytkowe zwierząt gospodarskich.

Opis zadania

Zadanie 01-5.00.1

"Opracowanie metod oceny wartości genomicznej zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej i genetyki populacji"

Kierownik: dr hab. Tomasz Ząbek

Cel zadania

Opracowanie metod oceny wartośći hodowlanej zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej i genetyki populacji.

Opis zadania

Zadanie 01-6.00.1

"Wykorzystanie metod chromonomiki w doskonaleniu zwierząt gospodarskich"

Kierownik: dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Cel zadania

Opracowanie i zoptymalizowanie procedur wyprowadzania linii komórkowych z hodowli pierwotnych tkanki nowotworowej.

Opis zadania

Zadanie 01-7.00.1

"Ocena możliwości sterowania parametrami jakościowymi surowców pochodzenia zwierzęcego poprzez czynniki genetyczne"

Kierownik: dr hab. Mirosław Tyra

Cel zadania

Ocena możliwości poprawy parametrów jakościowych wieprzowiny, mięsa jagnięcego, wołowego i drobiowego na drodze nutrigenomicznej i na drodze selekcji przy wykorzystaniu wytypowanych genów jako markerów genetycznych.

Opis zadania

Zadanie 02-1.00.1

"Rozwój metod klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich"

Kierownik: prof. dr hab. Maria Skrzyszowska

Cel zadania

Poprawa wydajności klonowania somatycznego kóz i świń w następstwie wykorzystania nowego źródła komórek-dawców jąder (fibroblasty krwi; koza), jak i specyficznych czynników modulujących epigenetyczny profil zarodków klonalnych (kwas walproinowy, skryptaid; koza, świnia).

Opis zadania

Zadanie 02-2.00.1

"Transgeneza zwierząt gospodarskich dla hodowli i biomedycyny"

Kierownik: dr hab. Jacek Jura, prof. IZ PIB

Cel zadania

Rozwój metod uzyskiwania transgenicznych zwierząt gospodarskich. Uzyskiwanie i hodowla transgenicznych zwierząt gospodarskich.

Opis zadania

Zadanie 02-4.00.1

"Opracowanie warunków hodowli zarodków bydlęcych"

Kierownik: dr inż. Jolanta Opiela

Cel zadania

Wykazanie czy hodowla zarodków bydlęcych na podłożu z komórek mezenchymalych (MSC) świni może przyczynić się do wzrostu efektywności IVP i poprawy jakości uzyskanych blastocyst.

Opis zadania

Zadanie 02-5.00.1

"Nowe metody diagnostyki andrologicznej oraz modyfikacje składu mediów na potrzeby konserwacji nasienia samców zwierząt gospodarskich"

Kierownik: dr inż. Michał Bochenek

Cel zadania

Opracowanie i wprowadzenie nowych metod oceny i konserwacji nasienia dla uzy-skania bardziej wszechstronnej i pełniejszej informacji o jego zdolności zapładniającej oraz diagnozowania przyczyn zaburzeń płodności

Opis zadania

Zadanie 02-6.00.1

"Sterowanie rozrodem oraz nieinwazyjne metody wprowadzania zarodków owiec, kóz i świń"

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Smorąg

Cel zadania

Celem było opracowanie laparoskopowej metody przenoszenia zarodków do jajowodu świni, która będzie alternatywą dla inwazyjnych metod chirurgicznych

Opis zadania

Zadanie 02-7.00.1

"Uwarunkowania pozaustrojowej produkcji zarodków oraz kriokonserwacji oocytów i zarodków świni"

Kierownik: dr hab. Barbara Gajda, prof. IZ PIB

Cel zadania

Rozwój metod pozaustrojowej produkcji zarodków świni oraz poprawa efektywności metod kriokonserwacji oocytów i zarodków świni

Opis zadania

Zadanie 03-1.00.1

"Charakterystyka populacji objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt"

Kierownik: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński

Cel zadania

Praca hodowlana w małych populacjach i bieżąca aktualizacja baz danych dotyczących zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony

Opis zadania

Zadanie 03-3.00.1

"Ocena jakości surowców i produktów pochodzących od przeżuwaczy objętych programem ochrony"

Kierownik: dr inż. Jacek Sikora

Cel zadania

Określenie wpływu rasy i warunków żywienia na przydatność opasową, wartość rzeźną, a także jakość i wartość prozdrowotną uzyskanej wołowiny oraz ocenę jakości technologicznej mleka i jego przetworów pochodzących od kóz objętych programem ochrony

Opis zadania

Zadanie 03-4.00.1

"Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania efektywności produkcji ras zachowawczych drobiu"

Kierownik: dr hab. Józefa Krawczyk, prof. IZ PIB

Cel zadania

Opracowanie optymalnych metod utrzy-mania drobiu ras zachowawczych wpływających na poprawę efektywności chowu

Opis zadania

Zadanie 03-5.00.1

"Poprawa efektywności chowu zwierząt futerkowych"

Kierownik: dr hab. Paweł Bielański, prof. IZ PIB

Cel zadania

Określenie możliwości wykorzystania w chowie towarowym ras, odmian roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych oraz możliwości zwiększenia efektywności odchowu poprzez poprawę jakości produktu finalnego

Opis zadania

Zadanie 03-6.00.1

"Długotrwała konserwacja materiału biologicznego dla programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt"

Kierownik: dr hab. Elżbieta Martyniuk

Cel zadania

Celem zadania jest przyjmowanie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz wydawanie zamrożonego w ciekłym azocie materiału biologicznego, który w zależności od przeznaczenia wykorzystywany jest w hodowli zarodowej, zachowawczej lub produkcyjnej

Opis zadania

Zadanie 03-7.00.1

"Charakterystyka uwarunkowań produkcji i jakości surowców pochodzących od zwierząt ras rodzimych"

Kierownik: dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB

Cel zadania

- Poprawa wskaźników efektywności odchowu, jakości mięsa i okrywy włosowej zwierząt gospodarskich.
- Wyprowadzenie nowych odmian barwnych zwierząt futerkowych i poprawa jakości okrywy włosowej.
- Charakterystyka uwarunkowań produkcji i jakości produktów tradycyjnych i regionalnych pochodzących od owiec i kóz.
- Określenie warunków wytwarzania i produktów tradycyjnych i regionalnych umożliwiająca jego promocję na rynku krajowym i rynkach UE.

Opis zadania

Zadanie 03-8.00.1

"Analiza eksploratywna zmienności fenotypowej i genetycznej zwierząt gospodarskich objętych programami ochrony zasobów genetycznych"

Kierownik: dr inż. Jacek Sikora

Cel zadania

Określenie parametrów zmienności genetycznej w odniesieniu do wybranych populacji w obrębie trzech gatunków objętych programem ochrony zasobów genetycznych: bydła, owiec i koni

Opis zadania

Zadanie 04-2.00.1

"Wykorzystanie technik molekularnych w badaniach funkcji genów oraz w analizie transkryptomicznej i proteomicznej ich produktów"

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Rejduch

Cel zadania

Identyfikacja markerów związanych z cechami reprodukcyjnymi zwierząt oraz ocena ekspresji genów na poziomie transkryptomu i proteomu przy wykorzystaniu reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real-time-PCR)

Opis zadania

Zadanie 04-4.00.1

"Zastosowanie nowoczesnych technologii analiz DNA w hodowli zwierząt"

Kierownik: dr hab. Anna Radko

Cel zadania

Zastosowanie nowoczesnych technologii badawczych do identyfikacji osobniczej bydła i koni oraz identyfikacji gatunkowej komponentów bydlęcych, wieprzowych, owczych i kurzych

Opis zadania

Zadanie 04-5.00.1

"Uwarunkowania genetyczne mechanizmów rearanżacji genomów zwierząt"

Kierownik: dr hab. Barbara Danielak-Czech

Cel zadania

Identyfikacja cytogenetycznych i molekularnych markerów niestabilności genetycznej oraz czynników decydujących o tkankowej, osobniczej lub gatunkowej specyfice mechanizmów rearanżacji genomów w celu obniżenia częstości występowania mutacji chromosomowych i genowych

Opis zadania

Zadanie 04-6.00.1

"Cytogenetyczna i molekularna ocena komórek somatycznych i rozrodczych"

Kierownik: dr hab. Anna Kozubska-Sobocińska, prof. IZ PIB

Cel zadania

Celem zadania jest wprowadzenie nowoczesnych technik molekularnych do badań cytogenetycznych komórek somatycznych i rozrodczych, zwiększenie dotychczasowych możliwości diagnostycznych, a także genomowe analizy porównawcze i ocena konserwatyzmu genetycznego na poziomie sekwencji nukleotydowych oraz układu genów w grupach syntenicznych i sprzężeniowych

Opis zadania

Zadanie 04-7.00.1

"Genetyczna disgnostyka chorób u zwierząt gospodarskich"

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Rejduch

Cel zadania

Ukierunkowanie selekcji w sposób umożliwiający uwzględnienie genotypu w analizowanych loci jako dodatkowe kryterium, w programach oceny wartości hodowlanej u koni i owiec różnych ras

Opis zadania

Zadanie 05-1.00.1

"Fizjologiczne i żywieniowe czynniki warunkujące wykorzystanie przez zwierzęta składników pokarmowych pasz"

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Hanczakowska

Cel zadania

Określenie fizjologicznych i żywieniowych uwarunkowań wchłaniania składników pokarmowych, strawności aminokwasów, obecności substancji przeciwodżywczych w paszach i ich wpływu na zwierzęta i procesy fizjologii trawienia w aspekcie spożycia i wykorzystania pasz

Opis zadania

Zadanie 05-3.00.1

"Wpływ naturalnych czynników aktywnych jelitowo, na efektywność produkcji zwierzęcej"

Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Brzóska

Cel zadania

Poszukiwanie substytutów antybiotyków w żywieniu zwierząt, określenie wpływu bakterii kwasu mlekowego (LAB) oraz probiotyków i ich działania na zwierzęta. Wpływ kwasów organicznych na efektywność produkcji zwierzęcej

Opis zadania

Zadanie 05-4.00.1

"Poprawa efektywności żywienia i statusu metabolicznego przeżuwaczy na drodze żywieniowej"

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bilik

Cel zadania

Poszukiwanie dodatków paszowych przeciwdziałających kwasicy żwacza we współczesnych systemach żywienia krów oraz opracowanie metody szacowania zagrożeń powodowanych chorobami metabolicznymi w oparciu o codzienny monitoring składu mleka od każdej krowy

Opis zadania

Zadanie 05-5.00.1

"Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego i metody modyfikacji ich składu"

Kierownik: prof. dr hab. M. Pietras

Cel zadania

Określenie możliwości modyfikacji składu surowców pochodzenia zwierzęcego w kierunku zgodnym z wymaganiami dietetyki człowieka poprzez zwiększenie zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega 3.

Opis zadania

Zadanie 05-6.00.1

"Walidacja i doskonalenie metod analitycznych pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego"

Kierownik: dr inż. Robert Gąsior

Cel zadania

Poszukiwanie metody oznaczania związków zapachowych w produktach pochodzenia zwierzęcego

Opis zadania

Zadanie 05-8.00.1

"Efektywność czynników żywieniowych poprawiających metaboliczny i zdrowotny status intensywnie użytkowanego drobiu"

Kierownik: : prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Cel zadania

Analiza wpływu czynników żywieniowych na istotne problemy, występujące w intensywnej produkcji drobiarskiej, tj. odporność kurcząt rzeźnych na kokcydiozę oraz jakość skorup jaj i kośćca u wysokoprodukcyjnych kur nieśnych

Opis zadania

Zadanie 05-9.00.1

"Wpływ czynników aktywnych metabolicznie na retencję PUFA i CLnA w tkankach zwierząt, naturalnych antyutleniaczy na procesy oksydacyjne tłuszczu oraz na skład gatunkowy flory bakteryjnej przewodu pokarmowego zwierząt"

Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Brzóska

Cel zadania

Określenie efektywności wzbogacania mięsa drobiowego i jaj w wielonienasycone kwasy tłuszczowe PUFA i CLnA, przy zastosowaniu unikalnego pod względem składu kwa-sów tłuszczowych oleju z pestek granatu oraz zastosowania antyutleniaczy dla hamowania endogennej oksydacji tłuszczów, w tym tokoferolu, likopenu i selenu

Opis zadania

Zadanie 05-10.00.1

"Opracowanie i w drożenie metody oznaczania związków zapachowych w produktach zwierzęcych i serach metodą olfaktorycznej chromatografii gazowej"

Kierownik: dr inż. Robert Gąsior

Cel zadania

Opracowanie metody laboratoryjnego analitycznego określania cech zapachowych produktów pochodzenia zwierzęcego, świeżych i poddanych obróbce termicznej

Opis zadania

Zadanie 05-11.00.1

"Walidacja i doskonalenie metod badania pasz techniką NIR"

Kierownik: dr Waldemar Korol

Cel zadania

Opracowanie metody szacowania zawartości energii metabolicznej oraz lizyny przyswajalnej w mieszankach paszowych dla drobiu metodą obiciową w bliskiej podczerwieni

Opis zadania

Zadanie 06-1.00.1

"Optymalizacja technologii produkcji zwierzęcej"

Kierownik: dr inż. Andrzej Kaczor

Cel zadania

Doskonalenie chowu krów dojnych, zasuszonych i cieląt oraz warunków środowiska hodowlanego do uzyskania wysokiej jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

Opis zadania

Zadanie 06-2.00.1

"Dobrostan i higiena zwierząt"

Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Herbut

Cel zadania

Poprawa poziomu dobrostanu i higieny zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, potrzeb zwierząt i efektywności produkcji, a także jakości surowców

Opis zadania

Zadanie 06-3.00.1

"Ocena jakości surowców pochodzenia zwierzęcego uzyskanych metodami ekologicznymi"

Kierownik: dr inż. Ewa Sosnówka-Czajka

Cel zadania

Celem głównym badań prowadzonych w ramach zadania dotyczącego oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego uzyskanych metodami ekologicznymi jest określenie podstawowych normatywów ekologicznej produkcji niezbędnych dla uzyskania wysokiej jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

Opis zadania

Zadanie 06-4.00.1

"Odnawialne źródła energii w produkcji zwierzęcej"

Kierownik: dr Wojciech Krawczyk

Cel zadania

Określenie możliwości substytucji w produkcji zwierzęcej klasycznych źródeł energii jej źródłami odnawialnymi, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w tym odzysku energii, a także wykorzystania surowców rolniczych dla potrzeb wytwarzania energii

Opis zadania

Zadanie 06-5.00.1

"Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na zmiany klimatu"

Kierownik: dr inż. Jacek Walczak

Cel zadania

Określenie zależności emisji GHG i skażenia środowiska od stosowanych technologii produkcji zwierzęcej

Opis zadania

Zadanie 06-6.00.1

"Ekonomiczna i organizacyjna efektywność produkcji zwierzęcej"

Kierownik: dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Cel zadania

Monitorowanie, szacowanie i prognozowanie ekonomicznych mierników oraz parametrów produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstw, intensywności produkcji oraz mechanizmów wsparcia i innych uwarunkowań rynkowych

Opis zadania

Zadanie 06-7.00.1

"Doskonalenie metod produkcji zwierząt zmiennocieplnych o znaczeniu gospodarczym"

Kierownik: dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB

Cel zadania

Zastosowanie w żywieniu karpi granulatu z makuchu rzepakowego lub ziarna zbóż na dostępność i przyswajanie aminokwasów egzogennych

Opis zadania
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.